Applications portal: SOČ-NL, CNP, …

News

Back

ČD Cargo zastavilo pokles výkonů a investuje do své budoucnosti

Společnost ČD Cargo, a. s., největší dceřiná společnost Českých drah, a.s., která se zabývá především nákladní dopravou, realizovala za první pololetí roku 2017 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 496 mil. Kč.

Do konsolidovaného výsledku skupiny ČD pak segment nákladní dopravy přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 384 mil. Kč.

Za první pololetí letošního roku přepravila skupina ČD Cargo na vlastní licence 32,2 mil. tun zboží.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zastavit dlouhodobý pokles výkonů a tržeb z hlavní činnosti, což byl jeden z našich strategických cílů. Zavedli jsme řadu pro-aktivních opatření, zvýšili jsme informovanost široké veřejnosti o nabídce našich služeb a zlepšili komunikaci se stávajícími i potenciálními zákazníky. Snažíme se být flexibilnější a otevřenější také vůči novým technologiím, abychom byli schopni naplnit očekávání našich vážených zákazníků“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Ivan Bednárik.

Skupina ČD Cargo pokračuje také v expanzi na evropský trh železniční nákladní dopravy. Na polském trhu v průběhu prvního pololetí posílilo svoji pozici ziskem nových přeprav. Ivan Bednárik k tomu dodává: „V Polsku chceme proniknout mezi TOP 10 největších dopravců. Již dnes jsme však připraveni vyjet také do Rakouska a další země budou brzy následovat, abychom mohli zákazníkům nabídnout komplexní přepravu po celé trase pod značkou ČD Cargo bez zbytečných prodlev a dalších vícenákladů. Tento záměr podporujeme investicemi do moderních interoperabilních lokomotiv a nákladních vozů, ale i modernizací stávajícího parku železničních kolejových vozidel. Využití našich prvních pěti interoperabilních lokomotiv Vectron ukazuje, že potenciál pro přepravy na evropském trhu máme, proto plánujeme v těchto rozvojových investicích pokračovat.“

Vyšší míra investic přináší růst odpisů a s tím souvisí také mírný meziroční pokles výsledku skupiny ČD Cargo. V meziročním srovnání došlo také k růstu osobních nákladů, který však odpovídá současnému vývoji personální politiky a zaměstnanosti v České republice a je kompenzován vyšší produktivitou práce.

„V době celkové hospodářské konjunktury i současné ekonomické situace ČD Cargo si naši zaměstnanci růst mezd bezesporu zaslouží. Je to však také parametr, který nám zásadním způsobem komplikuje ekonomiku produktu jednotlivých vozových zásilek, jenž váže velkou část personálních kapacit. Zatím se nám nepodařilo přenést plánovaný objem zboží z přeplněných silničních tahů na železnici, což je pro nás velká výzva do budoucna. Naplnění tohoto cíle je naší  prioritou, kterou podporujeme řadou interních opatření a projektů. Bude to také jeden ze zásadních parametrů již připravovaného podnikatelského plánu na rok 2018“ doplňuje předseda představenstva.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour


Customers
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

monday - friday
7.00 - 18.00 hour

 ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.