Souhlas se zpracováním osobních údajů

„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „ZoOOU“) uděluji tímto společnosti ČD Cargo, a.s., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, IČ 28196678, dobrovolně souhlas se zpracováním mých osobních údajů. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, a že jsem byl ve smyslu ust. § 11 ZoOOU informován o zpracování mých osobních údajů, mých právech jakožto subjektu údajů a o povinnostech správce a zpracovatele osobních údajů.“

Poučení o zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou České republiky.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zadané osobní údaje uchováváme prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Prohlašujeme, že jsme podnikli veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, abychom tyto údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích osob. S osobními údaji je nakládáno individuálně v návaznosti na Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jsme si vědomi, že pouze vy máte právo vaše osobní údaje kontrolovat a nakládat s nimi. Z tohoto důvodu naše společnost neposkytuje, neprodává ani jinak nezveřejňuje údaje třetích stran, pokud k tomu není povinna ze zákona.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka souhlasu a odesláním vyplněného registračního formuláře udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním osobních údajů.

Uživatel uděluje uvedený souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z užívání služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena naše povinnost zpracovávat osobní údaje uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci uživatele (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s uživatelem (kontaktní údaje).  Jako registrovaný uživatel máte plný přístup k vašim uloženým údajům.

Získané osobní údaje můžeme použít pouze pro: administrativní, provozní a marketingové účely, pro komunikaci s vámi o službách, které využíváte, nebo o jakýchkoliv změnách v poskytovaných službách. Vaše osobní údaje jsou nezbytným podkladem k tomu, aby mohlo dojít k jednání o smluvním vztahu, k jednoznačné identifikaci Vaší osoby (a zamezení podvodné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti).

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou využívány pouze:

 • pro účely související se zákaznickým webovým portálem ČD Cargo, a.s.
 • pro naši vnitřní potřebu, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, sledování kvality služeb a spokojenosti uživatelů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů
 • pro obchodní účely, mj. pro vývoj nových produktů cíleně zaměřených na potřeby uživatelů a pro informování uživatelů o našich nových produktech a námi poskytovaných službách

Shromážděné osobní údaje poskytneme jiným společnostem pouze v případě, pokud to bude nezbytně nutné k provádění našich služeb nebo pokud nám poskytnete souhlas. Shromážděné údaje můžeme poskytnout:

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy – jde zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře – soudní komisaře, insolvenční správce apod.
 • třetím stranám, jako jsou např. naši právní poradci – pouze pokud porušíte naše podmínky a v rozsahu nezbytném k vyřešení věci
 • v případě prodeje této společnosti nebo jejího spojení s jinou společností, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty právním poradcům obou stran a potenciálním kupcům a budou postoupeny novým vlastníkům společnosti
 • s Vaším souhlasem nebo na Váš příkaz i dalším subjektům

Vaše osobní údaje budeme předávat třetím osobám v zahraničí pouze, pokud to bude nezbytně nutné k zajištění vámi požadovaných služeb.

Můžeme také shromažďovat a poskytovat agregované informace třetím stranám (nejsou však v daném případě identifikováni konkrétní uživatelé) pro statistickou analýzu a za účelem rozvoje společnosti. K shromažďování agregovaných informací můžeme využít tzv. „cookies“. „Cookie“ je malý kousek informace zaslané naším serverem do vašeho webového prohlížeče, který nám umožňuje záznam anonymních dat a vám umožňuje rychlejší pohyb po stránce. Můžeme použít cookies k řadě účelů, například k tomu, abychom se zjednodušili proces přihlašování, k zajištění bezpečnosti uživatelů a monitorování provozu na našich stránkách.

Pokud chcete aktualizovat veškeré Vaše osobní údaje, například pokud jste změnili některý z Vámi uvedených osobních údajů, nebo pokud si přejete ukončit Vaši registraci, změňte svá data podle návodu na stránkách a vaše údaje budou aktualizovány, hned jak to bude možné.

Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:

 1. požádat společnost o vysvětlení,
 2. obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 3. požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,
 4. požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav.