Fotografická soutěž Život v ČD Cargo

 

Pravidla fotosoutěže

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost ČD Cargo, a.s., IČ: 281 96 678, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, dále jen „pořadatel“.

2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

  • Zahájení 1.7.2017
  • Ukončení 24.9.2017
  • Vyhlášení 6.10.2017

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „soutěžící“).

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Účastí v soutěži soutěžící stvrzuje svůj souhlas s podmínkami soutěže.

4. POPIS SOUTĚŽE

Účastník zasílá fotografie v digitální formě v minimálním rozlišení 297 x 420 mm na 300 dpi, resp. 4 962 x 3 507 bodů (náhledy či zmenšené snímky z webových galerií nelze otisknout v dostatečné velikosti!) ve formátu jpeg na emailovou adresu fotosoutez@cdcargo.cz. Zároveň v emailu uvede své jméno a popisek k fotografii.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Cílem soutěže je zaslat fotografie s tématem život v ČD Cargo. Fotografie je možné zasílat průběžně do 24.9.2017. Vybrané fotografie budou využity při tvorbě kalendáře na rok 2018 a k propagačním a reklamním účelům ČD Cargo. Do soutěže je možné zasílat pouze fotografie vytvořené soutěžícím. Ten zároveň nese plnou odpovědnost za jejich obsah a případné újmy osob na fotografiích vyobrazených.

6. VÝHRY

1. cena model nákladního vozu ČD Cargo + jízda protokolárním vlakem z Prahy do Ústí nad Labem včetně vstupu do VIP zóny na oslavách 10 let ČD Cargo + publikace k 10. výročí vzniku ČD Cargo

2. - 3. cena jízda protokolárním vlakem z Prahy do Ústí nad Labem včetně vstupu do VIP zóny na oslavách 10 let ČD Cargo + publikace k 10. výročí vzniku ČD Cargo

Dále autor každého snímku, který bude vybrán a bude využíván k propagačním a reklamním účelům, získá za každý takový snímek autorský honorář 300 Kč. Ten bude při odesílání ponížen od 15% daň z příjmu. K vyplacení honoráře je nutné na vyžádání uvést rodné číslo autora a číslo jeho bankovního účtu. Nesdělení některého z těchto údajů povede k nevyplacení honoráře.

7. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži dává každý účastník pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny a marketingové účely a za účelem realizace dalších marketingových akcí pořadatele soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to po dobu dvou let. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě pořadatele soutěže zpracovávat další osoby pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím pořadatele soutěže.


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour


Customers
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

monday - friday
7.00 - 18.00 hour