$theme.include($top_head_include)

Řízení provozu Česká Třebová

Řízení provozu sídlí v těsné blízkosti stanice Česká Třebová, v objektu, který je ve správě SOKV Ústí nad Labem. Včetně detašovaných pracovišť má dnes 128 zaměstnanců. Organizačně je rozděleno na dvě oddělení podle vykonávaných činností.

Oddělení provozního řízení, jak už název napovídá, se primárně zabývá řízením provozu vlaků ČD Cargo. Jeho součástí je však i skupina produktových přeprav s tzv. „komoditními plánovači“. Ti se v těsné spolupráci s obchodními manažery komplexně zabývají vozbou ucelených vlaků. A to jak pravidelných, kde ve spolupráci se zákazníky ověřují, zdali vlaky skutečně pojedou, tak vlaků ad hoc, u nichž zajišťují potřebné lokomotivní náležitosti i trasy. Následně kontrolují i vlastní realizaci. Bohužel, v poslední době není výjimkou, že pokrytí nejen vlaků ad hoc není z kapacitních důvodů možné (nedostatek strojvedoucích), čímž se činnost jak skupiny produktových přeprav, tak zejména dispečerů samotných, výrazně komplikuje. Ale vraťme se ke skupině provozního řízení, do které jsou zařazeni dispečeři řídící situaci v přidělených obvodech. Od 3. října 2016 došlo ke změně těchto obvodů – viz mapa – ale dá se říci, že každý dispečer má na starosti obvod přibližně totožný s obvodem konkrétní provozní jednotky. Nad vším pak bdí ústřední dispečer. Všechny dispečerské posty jsou obsazeny nepřetržitě. V Děčíně jsou detašováni dispečeři tzv. Dispostelle, neboli pracoviště koordinujícího výměnu vlaků na česko-německé hranici.

Nedílnou součástí oddělení provozního řízení je skupina přípravy řízení a provozní analýzy. Název je opět poměrně vypovídající a pracovníci z této skupiny připravují dispečerům podklady pro operativní řízení, jako například informace o výlukách a také analyzují případná chybná rozhodnutí dispečerů. Věnují se také analýze vytížení lokomotiv apod. Poněkud stranou stojí skupina zvláštních přeprav mající na starosti provozní zabezpečení vojenských přeprav, přeprav radioaktivního zboží apod.

Neméně zajímavá je činnost oddělení řízení provozu nákladních vozů, kterou většina zaměstnanců i zákazníků zná spíše jako pracoviště ÚDIV. Rozděleno je na dvě skupiny. Dispečerská pracoviště ve skupině dirigování nákladních vozů jsou rozdělena podle vozových řad. Jedno z pracovišť se věnuje dirigování cizích vozů. Zjednodušeně se dá říci, že vozy k nakládce jsou dirigovány prostřednictvím IS ÚDIV. Zčásti probíhá dirigování automaticky a zčásti řídí pohyb vozů dispečeři ručně v návaznosti např. na výluky, potřebu vozů pro kampaňové přepravy, zvláštní požadavky na čistotu vozů a v neposlední řadě i podle priorit obchodu. To samozřejmě především v případě, kdy je vozů některé řady nedostatek. Také dispečeři ÚDIV pracují nepřetržitě s krátkým přerušením v nočních hodinách. Činnost druhé skupiny – správy dat a administrace je převážně podpůrná. Jedná se o dohledové pracoviště, které kontroluje správnost a plnopočetnost dat pořizovaných v PRIS, DISC-OŘ, CNP, CVA a ZEVO-K a dále kontroluje jejich správné zpracování v návazných IS. Pro zaměstnance, kteří pořizují data do informačních systémů, funguje jako Help desk.

ÚDIV má i dvě detašovaná pracoviště, která jsou součástí dirigování skupiny nákladních vozů, konkrétně v Ústí nad Labem a v Ostravě. Jedná se o posty bývalých uhlákových dispečerů, jejichž hlavní náplní je však dnes nejen koordinace a zajišťování přístavby vozů na vlečky nebo do přípojných stanic v dané oblasti, ale tito dispečeři se podílejí i na řízení provozu uhelných vlaků. Díky umístění v regionech mají možnost využít místních znalostí a kontaktů. Např. ostravský dispečer si řídí provoz vlaků, oběh souprav a přístavbu na vlečku v rámci přeprav černého uhlí z OKD do hutí AMO.


Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

Monday - Friday
8:00 - 16:00


Customer
service centre

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hr.


   

 

ČD Cargo Logistics