CIM/SMGS

Společnost ČD Cargo se dlouhodobě zaměřuje na spolupráci se státy východní Evropy a za tímto účelem mimo jiné všestranně podporuje a propaguje unifikovaný nákladní list CIM/SMGS.

Při železniční přepravě na „východ" (zjednodušeně do států SNS, Číny apod.) je vedle překládky z vozů normálního rozchodu (1435 mm) na vozy širokého rozchodu (1520 mm) nutné provést tzv. nový podej, tj. přepis údajů z NL CIM do NL SMGS. Analogická situace je i v opačném směru tj. při dovozu z těchto zemí. Záležitost nového podeje je zapříčiněna existencí dvou přepravních práv, a to Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), kterou se, společně s Jednotnými právními předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční nákladní přepravě (CIM), řídí „západní" země a Dohody o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS), jež je platná v zemích SNS a některých dalších evropských a asijských.

Teprve ke konci 90. let minulého století bylo za účasti všech zainteresovaných mezinárodních organizací (OSŽD, OTIF) a pod koordinací Mezinárodního železničního přepravního výboru (CIT) dosaženo unifikace, a to vytvořením nového nákladního listu CIM/SMGS. Tento nový nákladní list, který je syntézou nákladních listů CIM a SMGS, nabyl účinnosti 1. září 2006. Od této doby jej jednotlivé železnice, respektive odesílatelé, mohou používat.

Použití společného nákladního listu CIM/SMGS přináší tři hlavní výhody:

  1. Snižuje náklady přepravců za nový podej (cca 40 EUR/NL)
  2. Zrychluje přepravu (cca 40 min/NL)
  3. Zkvalitňuje přepravní proces zabráněním vzniku chyb při přepisu NL (těmto chybám se při velkých objemech dat objektivně nedá při přepisu NL vyhnout).

Nový nákladní list si, jak ukazují statistiky ČD Cargo, ale i dalších železnic například RŽD či UZ, získal na oblibě. U ČD Cargo je použití NL CIM/SMGS nejmarkantnější při vývozu do Ruské Federace, kde je tento list používán u téměř 90% všech realizovaných přeprav. Při dovozu z Ruské Federace, kde je stále nutný souhlas všech zúčastněných subjektů, je dosahováno 30% užití.

V začátku zavádění tohoto nového „produktu" bylo nutné všechny přepravy na nákladní list CIM/SMGS předem projednat se zainteresovanými stranami, tj. zákazníky a zúčastněnými železnicemi. V současnosti není potřeba všechny přepravy předem projednávat – přesná pravidla jsou popsána v Průvodci nákladním listem CIM/SMGS, který lze v aktuální elektronické formě získat na stránkách www.cdcargo.cz. Zvláštní pozornost pak vyžadují přepravy nebezpečných věcí (RID), kde je nutné zajistit, aby odesílatel při vývozu z ČR správně uvedl označení zboží i dle přílohy 2 k SMGS (Pravidla přepravy nebezpečného zboží).

Průvodce nákladním listem CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS)
Vzor Nákladní list CIM/SMGS - příloha č. 5.
Výkaz vozů CIM/SMGS (tiskopis)
Výkaz kontejnerů CIM/SMGS (tiskopis)


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics