Fotografická soutěž ČD Cargo

Pravidla fotosoutěže

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Společnost ČD Cargo, a.s., IČ: 281 96 678, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky fotosoutěž (dále jen „soutěž“) v termínu od 19.6.2023 do 30.9.2023.

2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Pořadatel pořádá soutěž v následujícím termínu:

 • Zahájení soutěže: 19.6.2023
 • Ukončení soutěže: 30.9.2023
 • Vyhlášení výherců: 20.10.2023

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníky soutěže jsou soutěžící a případně jejich zákonní zástupci.

Soutěžícím se může stát fyzická osoba:

 1. starší 15 let, která je způsobilá k právnímu jednání, nebo
 2. do nezavršeného věku 15 let (dále jen „dítě“), kterou zastupuje zákonný zástupce starší 18 let,

a která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „soutěžící“).

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly soutěže či dobrými mravy, a/nebo účastníci, kteří se účastní soutěže prostřednictvím fotografie, jejíž obsah či forma je v rozporu s dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy pořadatele. Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Účastí v soutěži soutěžící stvrzuje svůj souhlas s podmínkami soutěže.

4. POPIS SOUTĚŽE

Účastník zasílá fotografie v digitální formě v minimálním rozlišení 297 x 420 mm na 300 dpi, resp. 4 962 x 3 507 bodů (náhledy či zmenšené snímky z webových galerií nelze otisknout v dostatečné velikosti!) ve formátu jpeg na emailovou adresu fotosoutez@cdcargo.cz.

Pro zařazení uchazeče do soutěže je nezbytnou podmínkou, aby každý uchazeč v emailu uvedl své jméno, příjmení, kontaktní adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo a popisek k fotografii. Je-li uchazečem dítě, je nezbytné uvést osobní údaje uvedené v předchozí větě, jak dítěte, tak zákonného zástupce.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Cílem soutěže je v termínu konání soutěže zaslat fotografie s tématem ČD Cargo. Vybrané fotografie budou využity při tvorbě kalendáře ČD Cargo, a.s., na rok 2024 a k propagačním a reklamním účelům ČD Cargo, a.s. Do soutěže je možné zasílat pouze fotografie vytvořené soutěžícím. Ten zároveň nese plnou odpovědnost za jejich obsah a případné újmy osob na fotografiích vyobrazených. Každý soutěžící je považován za autora fotografie.

Každý soutěžící se může účastnit soutěže s libovolným počtem fotografií.

Každý soutěžící v rámci soutěže může získat maximálně jednu výhru.

6. POROTA SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ

Výherci soutěže jsou určeni na základě výběru poroty.

Složení poroty a určení počtu členů poroty je plně na rozhodnutí pořadatele soutěže.

Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat.

7. VÝHRY

1. cena: Model lokomotivy ČD Cargo
CEWE - poukázka v hodnotě 1 500,- Kč
Dárkový balíček reklamních předmětů ČD Cargo
2. cena: Model nákladního vozu ČD Cargo
CEWE - poukázka v hodnotě 1 500,- Kč
Dárkový balíček reklamních předmětů ČD Cargo
3. cena: CEWE - poukázka v hodnotě 1 500,- Kč
Dárkový balíček reklamních předmětů ČD Cargo

Výherci budou ze strany pořadatele informováni o výhře a o dalších postupech vztahujících se k předání výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení výherců, a to zejména na internetových stránkách pořadatele www.cdcargo.cz, na facebookovém profilu pořadatele a v časopise pořadatele Cargovák. Bude-li výhercem zaměstnanec ČD Cargo, a.s., bude zveřejněn rovněž i tento údaj.

Soutěžící, jehož fotografie byla vybrána pro tvorbu kalendáře ČD Cargo, a.s., na rok 2024 a k dalším propagačním a reklamním účelům ČD Cargo, a.s., se zavazuje pro tyto účely poskytnout pořadateli množstevně a místně neomezenou výhradní licenci na dobu 10 let vztahující se k této vybrané fotografii. Licence bude poskytnuta na základě výzvy pořadatele.

Dále autor každé fotografie, která bude vybrána a bude využívána k propagačním a reklamním účelům, získá za každou takovou fotografii autorský honorář 300 Kč. Ten bude při odesílání ponížen o 15% daň z příjmu. K vyplacení honoráře je každý autor povinen na vyžádání pořadatele uvést číslo svého bankovního účtu. Nesdělení čísla bankovního účtu povede k nevyplacení honoráře.

8. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci této soutěže je ČD Cargo, a.s., se sídlem Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, Praha 7, IČO 28196678.

Soutěžící na základě své účasti v soutěži bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže, a to v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovány pro účely prověření platné účasti soutěžícího v soutěži, vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, včetně vyhlášení výherců a předání výhry, po dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 1 roku po skončení soutěže z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání, realizace výher a případných sporů. Osobní údaje výherců a dalších soutěžících, jejichž fotografie byla vybrána pro tvorbu kalendáře ČD Cargo, a.s., na rok 2024 a k dalším propagačním a reklamním účelům ČD Cargo, a.s., budou zejména z důvodu smluvního vztahu a případné kontroly pořadatele ze strany dozorových orgánů archivovány podle Spisového řádu ČD Cargo, a.s.

Soutěžící potvrzuje, že byl seznámen se svými právy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a bere na vědomí, že má zejména právo:

 • vzít svůj souhlas zpět,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování a
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Na výhry není právní nárok a není možné je vymáhat soudní cestou. Výhry nelze převést na jinou osobu a rovněž je není možné požadovat v alternativní podobě.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídajících hodnot. Dále si pořadatel vyhrazuje právo měnit podmínky předání výhry. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Tato soutěž se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V případě jakýchkoli sporů, které vzniknou z této soutěže, nebo v souvislosti s ní, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy podle sídla pořadatele soutěže v době podání žaloby.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics