Portál aplikací: SOČ-NL, CNP, …

Nebezpečné věci

Bezpečná přeprava zboží je jednou z priorit železniční dopravy prováděné akciovou společností ČD Cargo. Přepravy těchto věcí se uskutečňují podle podmínek Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu.

Přechodné období - RID 2015

Dnem 1.1.2017 vstoupí v platnost změny uvedené v RID 2017. Platné znění RID 2017 je uvedeno na stránkách OTIF.

Pokud není stanoveno jinak, lze nebezpečné věci přepravovat od 1.1.2017 do 30.6.2017 za podmínek uvedených v RID 2015. U těchto přeprav je nezbytné mimo jiné uvést v přepravním dokladu zápis zvláštního ustanovení dle 5.4.1.1.12 RID:

"Přeprava podle RID, který platil před 1. lednem 2017".

V případě mezinárodní přepravy musí být zvláštní ustanovení doplněno také v jazykové mutaci:

  • "Beförderung nach dem vor dem 1. Januar 2017 geltenden RID" nebo
  • "Carriage in accordance with RID in force before 1 January 2017" nebo
  • "Transport selon le RID applicable avant le 1et Janvier 2017"

U přeprav nebezpečných věcí, splňující podmínky RID 2017, se výše uvedený zápis neuvede!

RID 2017 v Českém jazyce vstoupí v platnost dnem zveřejnění Ministerstvem dopravy ČR ve Sbírce mezinárodních smluv.

Bezpečnostní poradci

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují přepravu nebezpečných věcí po železnici nebo s touto přepravou související (balení, nakládka, plnění nebo vykládka nebezpečných věcí) jmenuje jednoho nebo více bezpečnostních poradců. Ti jsou odpovědní za pomoc při zabránění rizik při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí. Bezpečnostní poradci jsou držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu, které vydává Ministerstvo dopravy ČR, odbor drah, kombinované a železniční dopravy.

Kontroly nebezpečných

ČD Cargo, a.s. zajišťuje přepravu a kontrolu nebezpečných věcí podle Vyhlášky UIC 471-3. Vyhláška UIC 471-3 dopravcům konkretizuje povinnosti vyplývající z ustanovení odstavce 1.4.2.2.1 RID, s cílem udržení kvality přeprav i kontrol na trvale vysoké úrovni. Systém zajištění kvality kontrol při přepravě nebezpečných věcí v současnosti uplatňuje 41 železničních dopravních podniků v Evropě.

Kontakty


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics