Obchodní podmínky

Veškeré dokumenty, listiny či informace spojené se zkušebním provozem zákaznického portálu ČD Cargo (dále jen „zkušební provoz"), ke kterým v rámci zkušebního provozu získá vybraný uživatel přístup,  mají důvěrný charakter, a žádná strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé strany tyto dokumenty, listiny informace a/nebo jakékoliv informace, které jsou obchodním tajemstvím druhé strany, (dále jen „informace") zveřejnit nebo jinak zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo tyto informace využít nad rámec této smlouvy ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby, a to po dobu trvání zkušebního provozu a pěti let po jeho ukončení, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné.

Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na sdělení obou stran činěná v souladu s provozováním zkušebního provozu vůči odborným poradcům (zejména právním). Pokud závazek mlčenlivosti těchto třetích osob nebude vyplývat z právních předpisů, příslušná strana uzavře s takovými osobami dohodu o utajení poskytovaných informací. Platí dále, že závazek mlčenlivosti je možné v každém jednotlivém případě vyloučit nebo omezit písemnou dohodou stran. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební provoz, neručí provozovatel za správnost dat zobrazovaných po dobu zkušebního provozu.