Oznamování protiprávního jednání

ČD Cargo, a.s. přijímá oznámení fyzických osob obsahující informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro ČD Cargo, a.s. a které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, a to podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („Oznámení“ a „Zákon“).

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ČD Cargo, a.s. nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Oznámení může být v ČD Cargo, a.s. učiněno osobně, písemně – v listinné podobě nebo elektronicky (e-mailem) - nebo telefonicky

Písemně

a) elektronicky na e-mailové adrese email 

b) v listinné podobě na adresu:

ČD Cargo, a. s.
Oddělení interního auditu (O17/1)
Jankovcova 1569/2c
17000 Praha 7 - Holešovice
s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

Ústně

a) telefonicky na telefonním čísle +420 607 039 712

(pondělí – pátek 9:00 – 15:00 hod)

b) na žádost oznamovatele i osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou v budově:

ČD Cargo, a. s.
Oddělení interního auditu (O17/1)
Jankovcova 1569/2c
17000 Praha 7 – Holešovice

 

Příslušnou osobou, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost Oznámení je určen Tomáš Paulus, zástupce v jeho nepřítomnosti pak Aneta Miklášová.

ČD Cargo a.s. vylučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro ČD Cargo, a.s. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona , tj. které pro ČD Cargo, a.s. nevykonávají závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž. ČD Cargo a.s. vylučuje přijímání anonymních oznámení. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle Zákona.

Oznamovatel si musí být vědom své odpovědnosti za vědomě nepravdivé oznámení, včetně trestněprávní odpovědnosti zejména pro trestné činy pomluvy dle ustanovení § 184 trestního zákoníku a/nebo křivého obvinění dle ustanovení § 345 trestního zákoníku, při činění oznámení. Oznámení nesmí být zneužito s úmyslem poškodit jiné osoby.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics