Provozní jednotka Česká Třebová

Provozní jednotka Česká Třebová vznikla 1. prosince 2007. V době svého vzniku jí bylo podřízeno sedm provozních pracovišť, dnes jsou včetně obvodu rozšířeného o část bývalé PJ Olomouc celkem čtyři. Provozní pracoviště měla sídlo v České Třebové, Hradci Králové, Letohradu (zrušeno od 1. března 2009), Náchodě (zrušeno od 1. března 2009), Pardubicích, Trutnově (zrušeno od 1. ledna 2013) a Týništi nad Orlicí. Velkou změnu přineslo zrušení PJ Olomouc, resp. rozdělení jejího obvodu mezi jiné provozní jednotky k 1. dubnu 2013. Pod PJ Česká Třebová připadl obvod PP Hanušovice a PP Zábřeh na Moravě. První jmenované pracoviště však zaniklo již k 1. březnu 2009, druhé pak od 1. ledna 2014. Současný obvod je tak opravdu rozsáhlý a zahrnuje 1 306 km tratí se 149 tarifními body.

V obvodu PJ, v České Třebové, se nachází i jedna ze čtyř rozhodujících seřaďovacích stanic na síti SŽDC s denními výkony okolo 700 rozřazených vozů. Česká Třebová je však v současné době známá spíše díky novému kontejnerovému překladišti operátora METRANS. I přesto, že si část přeprav zajišťuje prostřednictvím vlastního dopravce, řadí se k velmi významným zákazníkům, pro kterého ČD Cargo zajišťuje stále velký rozsah vnitrostátních i mezinárodních přeprav. Zanedbatelná však není ani další vykládka a nakládka v obvodu PJ.

  • nakládka za rok (včetně vstupu na PPS): cca 4 mil. tun zboží
  • vykládka za rok (včetně výstupu na PPS): cca 7,9 mil. tun zboží

Významnými zákazníky jsou elektrárny ve Chvaleticích, Opatovicích nad Labem a v Trutnově-Poříčí. Na jejich vlečky jsme v loňském roce přepravili téměř 4,5 mil. tun hnědého a černého uhlí. Neméně důležitá je však i vykládka tříděného uhlí realizovaná ve velkém počtu tarifních bodů.

Podobně je tomu v případě dřeva, kterého se v loňském roce v obvodu PJ naložilo více než 17 tisíc vozů. Dřevo se nakládá ve všech horských oblastech – v Jeseníkách, Orlických horách i Krkonoších. Opomenout nelze ani přepravy osobních automobilů z výrobního závodu v Kvasinách (stanice Solnice), které mají stále rostoucí tendenci. Významnými zákazníky jsou pak i chemické továrny v Pardubicích, cementárna v Prachovicích nebo vápenka ve Vitošově (Zábřeh na Moravě). Přes přechod v Lichkově vstupují do České republiky ucelené vlaky s pohonnými hmotami. Za skutečně bezchybně realizované přepravy lze považovat přepravy stolních vod Toma z Teplic nad Metují do Prahy nebo přepravy svářecího materiálu z Vamberka do Pardubic-Rosic nad Labem.

TOP tarifní body dle nakládky (2015): Česká Třebová, Lichkov st. hr., Zábřeh na Moravě, Vamberk, Hradec Králové-Slezské předměstí, Solnice, Pardubice hlavní nádraží, Pardubice-Rosice nad Labem, Prachovice, Šumperk.

TOP tarifní body dle vykládky (2015): Řečany nad Labem, Opatovice nad Labem, Česká Třebová, Trutnov střed, Lichkov st. hr., Pardubice-Rosice nad Labem, Solnice, Pardubice hlavní nádraží, Hradec Králové-Slezské předměstí, Vamberk.

 

Tři zajímavosti z PJ Česká Třebová

PJ Česká Třebová – čtyři hraniční přechody do Polska

Železniční síť v obvodu PJ Česká Třebová je na celkem čtyřech místech propojena se železniční sítí PKP PLK – v Královci, Meziměstí, Lichkově a Mikulovicích. Přechod v Královci ožil na krátkou dobu přepravami uhelných kalů z Wałbrzychu do elektrárny v Poříčí, jinak není nákladními vlaky pravidelně využíván. Podobný osud stihl sousední přechod Meziměstí/Miersozów, přes který mohou od dubna 2013 v omezené míře projíždět pouze ucelené vlaky a který dnes není téměř využíván. Mnohem živěji je v Lichkovském sedle, kterým prochází elektrifikovaná trať do Kladska a dále do polského vnitrozemí. Přepravují se tudy pohonné hmoty, dřevo i další zboží.

Určitou zajímavost představuje hraniční přechod Mikulovice/Głuchołazy. Ten je od roku 2009 bez pravidelné mezinárodní nákladní dopravy, avšak od loňského roku je využíván peážními nákladními vlaky, které z Jeseníku po úvrati v polské stanici Głuchołazy pokračují zpět na české území a dále do Krnova. Peážní doprava je zde realizována už od padesátých let 20. století.

 

DIAKONIE Broumov – přeprava humanitárního zboží

Diakonie Broumov je občanským sdružením založeným v roce 1993. Jeho základním posláním je poskytování materiální pomoci sociálně potřebným lidem bez ohledu na rasu, národnost, státní příslušnost, víru či politický názor. Spolupráce ČD Cargo s Diakonií Broumov je tradiční. Pro toto sdružení dlouhá léta zajišťujeme přepravy vybraného textilu a dalšího humanitárního materiálu. Z přibližně padesátky stanic v České republice je zboží po železnici dopravováno do třídicího centra v Broumově. Ke stanicím s nejsilnější nakládkou patří Praha-Vršovice, Brno hlavní nádraží a Ostrava hlavní nádraží. Další textilní materiál míří do Broumova ze Slovenska. Celkem jsme v roce 2015 pro Diakonii Broumov přepravili téměř 500 vozů, což představuje cca 4 500 tun zboží. Diakonie Broumov pořádá v rámci programu „nepotřebné věci potřebným“ také sběr použitého textilu přímo do železničních vagonů.

 

Železnice Desná – nákladní vlaky ČD Cargo na soukromé trati

Železnice Desná je marketingový název regionální železniční tratě ze Šumperka do Koutů nad Desnou s tříkilometrovou odbočkou z Petrova nad Desnou do Sobotína. Úsek ze Šumperka do Sobotína vznikl z iniciativy průmyslníků bratří Kleinů a otevřen byl již v říjnu 1871. Z Petrova nad Desnou do Koutů nad Desnou se vlaky rozjely až o více než 30 let později, v listopadu 1904. Od počátku obě tratě sloužily významnou měrou nákladní dopravě. V červenci 1997 byla trať velmi poničena povodněmi. K obnovení provozu došlo až v květnu 1999 z iniciativy okolních obcí. Svazek obcí údolí Desné je také v současné době majitelem obou tratí. Provozovatelem osobní dopravy na Železnici Desná je v současné době dopravce Arriva Morava, i když v souvislosti s elektrifikací tratě dojde ke změně dopravce na České dráhy. Přerušení provozu v důsledku povodní znamenalo odklon většiny firem od železnice a získat je zpět je velice obtížné. I přesto se zde stále můžeme setkat s manipulačními vlaky ČD Cargo. V současné době se přepravuje především dřevo z dopraven Sobotín a Kouty nad Desnou (více než 300 vozů/rok), nakládka v ostatních místech je bohužel sporadická.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics