Portál aplikací: SOČ-NL, CNP, …

Podnikové vzdělávání ČD Cargo, a.s.

 

 

Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004932
Číslo a název výzvy: 043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly
Název programu: Operační program Zaměstnanost

Období realizace projektu: 1. duben 2017 – 31. březen 2019
Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 305 641,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 2 152 820,49 Kč

 

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců ČD Cargo, a.s., a partnerské brněnské organizace ALTWORX s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 197 osob;
z toho 168 zaměstnanců absolvuje kurzy v délce min. 40 hodin.

Aktivity projektu:

  1. Technické a jiné odborné vzdělávání, kurzy svařování včetně periodického přezkoušení – celkem se účastní 70 svářečů, opravářů kolejových vozidel a elektromechaniků s kurzy v celkové délce min. 40 hodin;
  2. Aktivita technické a jiné odborné vzdělávání, kurzy defektoskopie včetně přezkoušení – celkem se účastní 25 kontrolorů, diagnostiků, opravářů kolejových vozidel, elektromechaniků a traťových strojníků s kurzy v celkové délce min. 40 hodin;
  3. Aktivita měkké a manažerské dovednosti – celkem se účastní 64 ředitelů odborů centrály, ředitelů provozních jednotek a středisek oprav kolejových vozidel, vedoucích provozních pracovišť a opraven kolejových vozidel kurzů v délce 40 hodin;
  4. Aktivita specializované IT – celkem se účastní 9 administrátorů IS a specialistů v oblasti ICT kurzů v délce min. 40 hodin. Této aktivity se účastní převážně zaměstnanci ALTWORX s.r.o.

Projekt je v souladu se strategickým cílem rozvíjet systém interního opravárenství a díky podpoře systému vzdělávání být rovněž vyhledávaným zaměstnavatelem. Projekt navíc zapojuje do vzdělávání i ředitele a vybrané vedoucí zaměstnance společnosti.