Odesílatelé, příjemci a plátci přepravného v přepravách dřeva po železnici

Vážení obchodní partneři,

Velmi si vážíme vzájemné spolupráce v stále trvajícím boji s Kůrovcovou kalamitou. Veškeré kroky, které v této oblasti podnikáme, směřují k navýšení objemu přeprav dříví z lokalit postižených kalamitou. Zajišťovat bezpečné přepravy v požadovaném rozsahu je rovněž v našem zájmu. Předpokladem zvládnutí logistiky veškerých požadavků našich obchodních partnerů je dodržování dohodnutých pravidel, včetně způsobu nakládání dříví dle stanovených podmínek. Dle Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (na web portále ČD Cargo https://www.cdcargo.cz/prepravni-podminky) odpovídají odesílatelé za naložení zboží do vozu a jeho zajištění ve voze tak, aby byly splněny podmínky Nakládacích směrnic UIC. Stejně tak je odesílatel povinen na výzvu ČD Cargo zajistit odstranění ložné závady, je-li zjištěna ve stanici na cestě a ČD Cargo ji nemůže odstranit, protože úprava nebo překládka vyžaduje zvláštní opatrnost nebo odbornou znalost, popř. mimořádné opatření. Dopravce v rámci vlastních kontrolních mechanismů ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu.

ČD Cargo v rámci zájmu o svoz co největšího množství dříví z kalamitních oblastí provádí ve stanici nakládky prohlídku při převzetí vozu a zásilky od přepravce dle interních norem ČD Cargo a vyhlášek UIC. V případě, že vozy nebudou naloženy v souladu s Nakládacími směrnicemi UIC a budeme-li striktně odmítat zásilky s ložnými závadami již v nakládacích stanicích, dojde k rozbití rezervačního systému kolejí pro nakládku a vykládku, kolizím s jinými dopravci na těchto kolejích, dlouhým čekacím dobám na volná nakládací okna pro přistavení vozu zpět k odstranění ložné závady, prodloužení obratu vozu a tedy k zásadnímu snížení přepravovaného objemu z dotčené nakládací stanice.

Z uvedeného důvodu v případě zjištění ložné závady provedeme podmínečné převzetí zásilky k přepravě a vůz vyřadíme z provozu až v první vlakotvorné stanici s tím, že bude odesílatel vyzván k odstranění závady. Nebude tak omezena kapacita kolejí pro nakládku a vykládku v nakládací stanici ani navazující subjekt využívající místo pro nakládku a vykládku zboží v příslušné železniční stanici.

Při zvolení tohoto postupu bude odesílatel zpraven o přepravní překážce. Zprávu obdrží odesilatel s popisem závady a fotodokumentací. Tento postup bude uplatňován pouze v exponovaných místech tam, kde by došlo k narušení dalšího plánu nakládek a rezervačního systému kolejí pro nakládku a vykládku.

Jsme si vědomi problémů při zajišťování přeprav dříví do zahraniční a odmítání převzetí zásilek spolupracujícími dopravci. Zároveň jsme přesvědčeni, že tento stav lze vzhledem k nejčastěji identifikovaným závadám v ložení dříví řešit následujícími způsoby:

  • opustit způsob nakládání vysokostěnných vozů nad horní hranu vozu (tzv. sedlané s uvazovacími prostředky) především u problémových relací,
  • proškolit řidiče nakládajících společností z Nakládacích směrnic UIC. Nově jsme umístili na webový portál ČD Cargo přehledné postupy se zásadami nakládky a zajištění dříví zejména ve vztahu k vyskytující se závadám (na web portále ČD Cargo https://www.cdcargo.cz/drevo-a-papirenske-vyrobky).

Jsme připraveni v rámci stanovených pravidel a dohodnutých podmínek učinit maximum pro zajištění všech objednaných přeprav. Nabízíme školení řidičů odesílatelů a jejich smluvních partnerů z Nakládacích směrnic UIC přímo při nakládce do vozu. Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte naše zákaznické centrum (e-mail: Ivana.Jaresova@cdcargo.cz, mob.: +420 720 978 053).

Zákazníci dopravce ČD Cargo, a.s. využívají k nakládce a vykládce zboží prostory u kolejí Správy železnic na základě přidělené kapacity zařízení služeb (KaZaS) - místa nakládky a vykládky. V podmínkách pro přidělení kapacity je i jednoznačný požadavek SŽ (pod sankcí) na čistotu manipulačních ploch po ukončení využití manipulačního místa. Řidiči silničních vozidel musí zachovávat pravidla silničního provozu v prostoru stanice a nesmí jezdit, zastavovat nebo stát na místech, kde by mohlo dojít ke střetu s drážními vozidly, k jiným škodám nebo ohrožení bezpečnosti železničního provozu. Totéž platí i pro mechanizační prostředky při jejich pracovních činnostech, pohybu a odstavení v obvodu stanice a manipulačních míst. U manipulačních kolejí musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor 3 metry od osy koleje, do kterého nesmí být umísťovány žádné předměty ani vozidla.

Dle Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s., odpovídají odesílatelé za čistotu manipulačního místa včetně přilehlé koleje po ukončení nakládky. Vzhledem k počtu smluvních partnerů pohybujících se na manipulačních plochách přiléhajících ke kolejím pro nakládku a vykládku stanovil dopravce ČD Cargo systém pravidelného úklidu (s ohledem na situaci, kdy tuto činnost Správa železnic ani vlastníci manipulačních ploch neorganizují). Abychom se vyhnuli omezujícím opatřením a sankcím Správy železnic nebo vlastníků manipulačních ploch a tím i omezení nakládky v podobě vyloučení kolejí pro nakládku a vykládku nebo uzavření manipulačních ploch pro porušování Provozního řádu, připomínáme Vám pravidla pravidelného úklidu:

  • Dopravce vyzve odesílatele k provedení úklidu přístupových cest, manipulačních ploch a přilehlých kolejí pro nakládku a vykládku, kde součástí výzvy je i procentní podíl nakládky za období od posledního úklidu. Subjekt s nejvyšším podílem nakládky bude vyzván k provedení úklidu, odvozu a likvidaci odpadu. Náklady spojené s úklidem tento subjekt přeúčtuje ostatním dle procentního podílu. Termín úklidu je nutné včas dohodnout s dopravcem.
  • V případě, že odesílatelé nereagují na výzvy k provedení úklidu, je nutné vzít na zřetel z toho plynoucí důsledky v podobě vyloučení kolejí pro nakládku a vykládku ze strany Správy železnic.

V takovém případě zajistí ČD Cargo výběr dodavatele na provedení úklidu, odvoz a likvidaci odpadu. Náklady s tím spojené vyúčtuje odesílatelům dle procentního podílu ve smyslu Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. V těchto případech je nutné předpokládat, že stanici nebude možné delší dobu používat pro manipulaci se zbožím.

Naší snahou je vyhovět našim obchodním partnerům v jejich požadavcích na zajištění přeprav. To je však možné pouze za předpokladu respektování nastavených pravidel. Děkujeme Vám za jejich dodržování.

Věříme, že společným úsilím se nám podaří současnou situaci stabilizovat.

S pozdravem

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics