Projektový program „Upgrade IS"

Název projektu: Upgrade informačních systémů ČD Cargo, a.s. ve vazbě na TSI-TAF
Evidenční číslo projektu: CZ 1.01/1.2.00/12.0287

Základní informace o projektovém programu

Projektový program je realizován v rámci Operačního programu Doprava (OPD), prioritní osy 1 – „Modernizace železniční sítě TEN-T", podprogramu 2 – „Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů". Celkové způsobilé výdaje činí 117 000 000 Kč. Prostředky získané na kofinancování projektového programu z veřejné podpory jsou rovny polovině celkových způsobilých výdajů tj. 58 500 000 Kč. Realizace projektu bude probíhat do prosince 2014. Projektový program má za hlavní cíl naplnit celkem 10 oblastí funkční a technické specifikace subsystému TSI-TAF ve vazbě na nové požadavky, které v oblasti TSI-TAF v posledních letech vznikly (zejména Nařízením EC č. 328/2012, ze dne 17. 4. 2012).

Popis projektového programu

Společnost ČD Cargo kontinuálně buduje, resp. upravuje informační systémy tak, aby byly zajištěny procesy a funkčnosti, které TSI-TAF požaduje. Jejich úplné splnění (včetně aktualizované verze TSI-TAF) bude realizováno v rámci projektu Upgrade IS. Požadavky TSI-TAF budou přitom realizovány v souladu se změnami a technickými specifikacemi, zpracovanými v rámci Evropského plánu implementace a/nebo vydanými Evropskou železniční agenturou (ERA).

Projektový program je realizován v několika navazujících krocích. Prvním z nich byla analýza, na jejímž základě byly připraveny dílčí implementační projekty. Následně jsou tyto implementační projekty soutěženy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (v případě nadlimitních veřejných zakázek) a v souladu s pravidly OPD. V dalším kroku pak budou jednotlivé implementační projekty realizovány. Úspěšná realizace implementačních projektů umožní finální realizaci Upgrade IS jako jednotného projektového programu, kterým jsou všechny implementační projekty zastřešeny.

Součástí projektového programu je též změna procesů ČD Cargo, která souvisí se změnami informačních systémů. Nové služby a postupy budou implementovány ve všech oblastech informačních systémů a to jak pro interní zákazníky, tak pro zákazníky koncové.

Implementační projekty

Projektový program je složen z řady implementačních projektů, jejichž společným cílem je standardizace a automatizace vazeb mezi železničními podniky a provozovateli infrastruktury včetně zajištění kvalitní výměny dat v celé EU. Těmito implementačními projekty jsou:

DISC – modul KANGO

V rámci realizace projektu budou vyvinuty online komunikaci se systémy správce infrastruktury (SŽDC) pro dlouhodobou objednávku GVD. Systém DISC bude nově komunikovat se systémem KANGO (systém pro dlouhodobý GVD, který vlastní SŽDC) a předpokládá se vazba i na RME PCS.

DISC – modul Prognózy

Předmětem projektu je rozšíření současného dispečerského systému zejména o komunikaci s ostatními správci infrastruktur, využití dat o prognóze jízdy vlaku a o narušení. Rovněž bude vytvořena funkcionalita modelování.

PRIS – modul Optimalizace

Předmětem projektu je rozšíření současného provozního systému o vazbu z GPPS, přípravu a sestavu vlaku na základě prognózy jízdy a pohyb vozů v zahraničí.

ICAR – optimalizační data

V průběhu projektového programu Upgrade IS bude v rámci předpokládaných funkcionalit DISC a PRIS rozšířena datová struktura datového skladu o další atributy k provozním objektům tak, aby bylo možné dále zefektivňovat činnosti dopravce. Bude se jednat například o sběr dat o uskutečněných omezeních infrastruktury či o přijatých prognózách provozovatele infrastruktury.

KNV – WIMO

Doposud byl vytvořen nový systém pro správu a evidenci údajů o nákladních vozech. V rámci projektu bude řešeno rozšíření datové základny tak, aby byla zabezpečena kompatibilita s projektem WIMO (Wagon and Intermodal Operations Database).

Číselníky evropských sítí a manipulačních míst

Předmětem projektu je revize stávajících číselníků a jejich doplnění dle potřeb nových modulů integrovaných v rámci projetu Upgrade IS. Jedná se zejména o rozšíření stávajícího číselník sítě o nové atributy např. technické vybavení stanice, provozovatel vlečky, , délka a rozmístění kolejí, atd.

EISOD – úpravy procesů dotčených projektem Upgrade IS

Předmětem projektu je komplexní revize procesní dokumentace vybraných klíčových procesů souvisejících s novými informačními systémy dotčenými projektovým programem, návrh úprav procesního modelu ČD Cargo vzhledem k funkčním a technickým požadavkům projektů v rámci Upgrade IS a jejich validace.

Řízení programové kanceláře projektu Upgrade IS

Předmětem projektu je zabezpečení programové kanceláře a služeb programového manažera, zabezpečení role projektového manažera, řízení a koordinace migrace, řízení a koordinace integrace a řízení a koordinace testování.

Architektura IS v rámci projektu Upgrade IS

Předmětem projektu je věcná koordinace jednotlivých implementačních projektů Upgrade IS, řízení vazeb mezi jednotlivými systémy a projekty včetně návrhu řešení sporných bodů nebo poskytnutí patřičných vstupů a účast na řízení závislostí projektů.

Úpravy ostatních systémů

Předmětem projektu je úprava IS MIMOZA (vazba na IM – zpřesněné výluky), CVA (vazba na PRIS – modul Optimalizace a TMS), APS (konkrétní nástupy zaměstnanců na směnu, vazba na DISC – modul Prognózy), CNP (vazba s TMS – předávání vybraných dat o zásilce) a B2B (rozšíření poskytování údajů pro zákazníky) ve vazbě na realizaci projektového programu.

ESB – implementace integračních balíčků

Předmětem projektu je implementace integračních balíčků souvisejících s novými informačními systémy zařazenými do projektu Upgrade IS, což umožní propojení se stávajícími individuálními aplikacemi, které zastřešují potřeby ČD Cargo v oblastech obchodu a provozu. V rámci projektu dojde i k nakoupení licencí CI.

TMS – modul ETI/ETA

Předmětem projektu je zpřesnění hlášení ETI, ETA při přebírání a předávání vlaků jiným dopravcům a přizpůsobení a rozšíření modulu o elektronický nákladní list, který bude možné využít nejen pro vnitrostátní přepravy, ale rovněž pro mezinárodní.

PDA – realizace předání vozů na manipulační místo

Realizací projektu dojde k přizpůsobení aplikace pro sběr údajů v kolejišti v souvislosti se znalostí konkrétního místa provedení činnosti, evidenci skutečných předávek a přejímek, rozšíření údajů o informace o předpokládaném předání vozu či zásilky.

ÚDIV – modul Optimalizace

V rámci projektu se předpokládají úpravy systému jednak vytvořením vazby na PRIS a to s využitím dat o prognóze jízdy vlaku, která má vliv na čas přistavení prázdného vozu k nakládce. Rovněž se předpokládá využití rozšíření údajů o poloze vozů.

Kontakt


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics