Projekt na úsporu energií

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „Program“)

Název výzvy: Výzva III. programu podpory Úspory energie („dále jen „Výzva“)

Název projektu: SOKV České Budějovice, Budova montovny - energeticky úsporný projekt (dále jen „Projekt“)

Základní informace o Operačním programu

ČD Cargo podalo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014‑2020 (program podpory „Úspory energie“, Výzva III.), jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, žádost o finanční podporu na realizaci projektu týkajícího se zateplení budovy montovny v Českých Budějovicích.

Cílem programu, a stejně tak Výzvy, je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Pomocí podporovaných opatření pak má být dosaženo úspory konečné spotřeby energie. Zároveň má program přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Plánovaná alokace Výzvy činí 6 mld. Kč. Míra podpory pro „velký podnik“, jehož definici ČD Cargo v rámci Programu naplňuje, je poskytována až do výše 30 % způsobilých výdajů.

Popis projektu

Předmětem tohoto energeticky úsporného projektu je zateplení obálky budovy a výměna stávajících zářivkových svítidel za LED svítidla budovy montovny. Budova montovny umístěna v areálu Střediska oprav kolejových vozidel v Českých Budějovicích je v majetku ČD Cargo, a.s., a je používána pro komponentní opravy hnacích vozidel. Projekt se týká nejen hlavní dvoupodlažní haly montovny, ale také přilehlého skladu MTZ a jednopodlažní haly. Objekt byl postaven v roce 1952, čemuž odpovídá jeho současný stav.

Budova montovny sestává ze tří částí – haly budovy zasahující obě podlaží, na ni navazující přízemní sklad s rampou a venkovním skladovacím přístřeškem. Dále k budově přiléhá jednopodlažní hala, kterou prochází jedna kolej. V hlavní hale, jejíž součástí jsou i dílny, prochází čtyři koleje, na kterých jsou prováděny opravy lokomotiv. Ve 2. nadzemním podlaží jsou pak situovány šatny a sociální zařízení zaměstnanců.

Jak již bylo uvedeno výše, Projekt je složen ze dvou částí:

  • zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí povrchové budovy,
  • výměna stávajícího osvětlení haly - instalace LED svítidel.

V rámci zateplení obálky budovy bude zateplena obvodová konstrukce, střešní konstrukce a vyměněny otvorové výplně. Tvar a architektonický výraz budovy se nezmění, fasáda však bude kompletně očištěna od nepoužívaných a zastaralých prvků a ponechány budou pouze funkční konstrukce. Nosné a stavební konstrukce zůstanou nedotčeny. Zateplený plášť budovy je pak navržen v barevném řešení korespondujícím s Manuálem jednotného vizuálního stylu ČD Cargo, čímž je dosaženo vzhledu reprezentující společnost ČD Cargo, a.s.

Projektem dojde k výrazné roční úspoře energie ve výši 1238 GJ, což představuje úsporu 55,9 %. A dojde také ke snížení emisí CO2 ve výši 224,4 t ročně. Je tak patrné, že výstupy projektu budou mít pozitivní dopady na životní prostředí, a to blízkého okolí, regionu i celé České republiky, jakožto členského státu EU. Plánované aktivity budou generovat nižší podíl emisí, nižší energetickou spotřebu a zajisté i zvýšení estetické hodnoty předmětné nemovitosti.

Celkové předpokládané náklady projektu ČD Cargo stanovilo před realizací výběrového řízení na 14,8 mil. Kč. Staveniště bylo vybranému zhotoviteli předáno dne 6. 8. 2018, přičemž realizace by měla být dokončena do 31. 12. 2018.