Projekt na úsporu energií

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „Program“)

Název výzvy: Výzva III. programu podpory Úspory energie („dále jen „Výzva“)

Název projektu: SOKV České Budějovice, Budova montovny - energeticky úsporný projekt (dále jen „Projekt“)

Základní informace o Operačním programu

ČD Cargo podalo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014‑2020 (program podpory „Úspory energie“, Výzva III.), jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, žádost o finanční podporu na realizaci projektu týkajícího se zateplení budovy montovny v Českých Budějovicích.

Cílem programu, a stejně tak Výzvy, byl podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Pomocí podporovaných opatření pak mělo být dosaženo úspory konečné spotřeby energie. Zároveň měl program přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Plánovaná alokace Výzvy činila 6 mld. Kč. Míra podpory pro „velký podnik“, jehož definici ČD Cargo v rámci Programu naplňuje, byla poskytována až do výše 30 % způsobilých výdajů.

Popis projektu

Předmětem tohoto energeticky úsporného projektu bylo zateplení obálky budovy a výměna stávajících zářivkových svítidel za LED svítidla budovy montovny. Budova montovny umístěna v areálu Střediska oprav kolejových vozidel v Českých Budějovicích je v majetku ČD Cargo, a.s., a je používána pro komponentní opravy hnacích vozidel. Projekt se týká nejen hlavní dvoupodlažní haly montovny, ale také přilehlého skladu MTZ a jednopodlažní haly. Objekt byl postaven v roce 1952, čemuž odpovídá jeho současný stav.

Budova montovny sestává ze tří částí – haly budovy zasahující obě podlaží, na ni navazující přízemní sklad s rampou a venkovním skladovacím přístřeškem. Dále k budově přiléhá jednopodlažní hala, kterou prochází jedna kolej. V hlavní hale, jejíž součástí jsou i dílny, prochází čtyři koleje, na kterých jsou prováděny opravy lokomotiv. Ve 2. nadzemním podlaží jsou pak situovány šatny a sociální zařízení zaměstnanců.

Jak již bylo uvedeno výše, Projekt byl složen ze dvou částí:

  • zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí povrchové budovy,
  • výměna stávajícího osvětlení haly - instalace LED svítidel.

V rámci zateplení obálky budovy byla zateplena obvodová konstrukce, střešní konstrukce a vyměněny otvorové výplně. Tvar a architektonický výraz budovy se nezměnil, fasáda však byla kompletně očištěna od nepoužívaných a zastaralých prvků a ponechány byly pouze funkční konstrukce. Nosné a stavební konstrukce zůstaly nedotčeny. Zateplený plášť budovy byl pak navržen v barevném řešení korespondujícím s Manuálem jednotného vizuálního stylu ČD Cargo, čímž je dosaženo vzhledu reprezentující společnost ČD Cargo, a.s.

Projektem došlo k výrazné roční úspoře energie ve výši 1238 GJ, což představuje úsporu 55,9 %. A dochází také ke snížení emisí CO2 ve výši 224,4 t ročně. Je tak patrné, že výstupy projektu mají pozitivní dopady na životní prostředí, a to blízkého okolí, regionu i celé České republiky, jakožto členského státu EU. Plánované aktivity generují nižší podíl emisí, nižší energetickou spotřebu a zajisté i zvýšení estetické hodnoty předmětné nemovitosti.

Staveniště bylo vybranému zhotoviteli předáno dne 6. 8. 2018, přičemž realizace byla dokončena dne 29. 4. 2019 (převzetí díla od zhotovitele) a dne 30. 8. 2019 byl vydán kolaudační souhlas. Celkové způsobilé náklady projektu ČD Cargo dosahovaly výše 14 049 458,08 Kč, z toho částka ve výši 4 214 837,42 Kč byla pokryta z poskytnuté dotace.