Pokyny k podání reklamace

Reklamace na škody, které vzniknou při přepravě vozových zásilek nebo kontejnerů a výměnných nástaveb, a to poškozením, ztrátou nebo částečnou ztrátou a překročením dodací lhůty se uplatňují na adrese:

ČD Cargo, a.s., Odbor podpory prodeje, Oddělení reklamací, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7.

Reklamace z dovozného se uplatňují na adrese:

ČD Cargo, a.s., Odbor OPT, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.

Zákazník již při převzetí zásilky a zjištění škody nebo příznaků možné škody požádá o zjištění stavu zásilky a sepsání komerčního zápisu, který je důležitým podkladem pro určení míry odpovědnosti a nezbytným dokladem při uplatnění reklamace.

Reklamaci musí oprávněný uplatnit nejpozději do šesti měsíců ode dne vydání zásilky příjemci, nebo jestliže k vydání zásilky nedošlo ode dne vzniku přepravní smlouvy. Práva vzniklá ze škody na dopravovaných věcech a z opožděného doručení zásilky se promlčují uplynutím tří let. U práv vzniklých z celkového zničení nebo ztráty zásilky běží promlčecí doba ode dne, kdy zásilka měla být doručena příjemci, u ostatních práv ode dne, kdy zásilka byla doručena. Uplatněnou reklamaci vyřídí dopravce nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti. V mezinárodní přepravě oprávněný musí uplatnit reklamaci nejpozději do jednoho roku, reklamace z důvodu překročení dodací lhůty do šedesáti dnů. Lhůta pro vyřízení není stanovena.

Reklamace se uplatní písemnou formou s uvedením, čeho se týká, stručného zdůvodnění, požadované částky, soupisu připojených dokladů, přesné poštovní adresy, názvu peněžního ústavu a čísla účtu, IČ, DIČ, datu, podpisu, obchodní firmy a právní formy tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku.

K reklamaci je nutno připojit nezbytné doklady, zejména originál nákladního listu a komerčního zápisu, případně další vyžádané doklady.

Reklamaci z přepravní smlouvy může uplatnit odesílatel nebo příjemce zásilky (oprávněný). Třetí osoba – fyzická nebo právnická – může uplatnit za oprávněného jeho právo buď v jeho zastoupení na základě jeho plné moci nebo na základě písemné smlouvy o postoupení pohledávky.

Odesílatel může uplatnit reklamaci z přepravní smlouvy pouze tehdy, pokud příjemce zásilku nepřevzal. Jestliže příjemce zásilku převzal, přechází na něho právo uplatnit reklamaci. Odesílatel může v tomto případě reklamovat pouze po předložení plné moci od příjemce.

Právo z přepravní smlouvy může reklamací uplatnit odesílatel nebo příjemce zásilky (dále jen "oprávněný"). Příjemce se stává oprávněným místo odesílatele od okamžiku, když požádá o vydání zásilky po jejím dojití do místa určení nebo po uplynutí lhůty, kdy tam zásilka měla dojít. Odesílatel a příjemce se mohou také navzájem k uplatnění práva zmocnit.

Třetí osoba může uplatnit za oprávněného jeho právo buď v jeho zastoupení na základě jím udělené plné moci, nebo na základě písemné smlouvy o postoupení pohledávky.

Reklamace musí být uplatněna písemnou žádostí.

Kontakty


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics